Aplikim për pranimet në Master Profesional në Menaxhim Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli në Administratën Publike financuar nga projekti FINAC.