Kandidatët Fitues nga Trojet


Në bazë të urdhërit Nr.26 datë 30.07.2018 të MASR shpallim listat përfundimtare të kandidatëve fitues(nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja Bujanovci, kandidatëve me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit si dhe të kandidatëve  të komunitetit rom dhe egjiptian) të identifikuar me ID e kandidatit.

Bashkngjitur gjeni listat sipas fakutetetve.