Njoftim për hapjen e aplikimeve në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë


Njoftohen të gjithë të interesuarit se aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, bëhen si më poshtë:

Aplikimi  fillon me plotësimin e formularit online (të cilin e gjeni këtu "APLIKO" ) nga data 27.09.2018 deri më datë 07.10.2018.

Aplikantët dorëzojnë dokumentet e kërkuara sipas udhëzimit Nr. 18, datë 21.05.2018 “Për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit për vitin akademik 2018-2019” (i ndryshuar) në sekretarinë mësimore nga data 08.10.2018 deri më datë 12.10.2018, ora 08:00-16:30.

Kanë të drejtë të aplikojnë në programet e ciklit të dytë të studimeve kandidatët që plotësojnë  kriteret:

a. Kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë, në një program të ciklit të parë, i cili rezulton i licensuar në momentin e regjistrimit të studentit dhe akredituar në momentin e diplomimit të studentit.

b. Janë diplomuar jashtë vendit në një program të ciklit të parë, të licensuar dhe të akredituar. Në rast pranimi kandidati është i detyruar të kryejë njësimin e diplomës pranë MASR/QSHA brenda muajit dhjetor 2018.

Kandidatët duhet të paraqiten personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij për dorëzimin e dokumentacionit të nevojshëm. (Udhëzimi nr.26, datë 30.07.2018).

Më datë 22 tetor bëhet renditja e aplikantëve sipas pikëve të grumbulluara për çdo program studimi.

Regjistrimi i kandidatëve ku janë shpallur fitues bëhet nga data 26.10.2018 deri më datë 30.10.2018 ora 08:00-16:30.

Rektorati i USH-së