Sipas udhëzimit të MASR Nr. 26, datë 30.07.2018, po publikojmë listat e studentëve fitues të transferuar dhe fakultet i dytë