Vendim i Senatit Akademik për "Miratimin e tarifës vjetore të shkollimit në programet e ciklit të dytë të studimeve master, viti akademik 2018-2019"