Vendim "Për ndryshimin e strukturës mësimore të Ciklit të Parë dhe Ciklit II"