Shtëpia

Fakulteti i Drejtësisë - Datat e provimeve Shkurt-Mars 2017

Datat e Provimeve  - Fakulteti i Drejtësisë

 

 

Datat e Provimeve SISTEMI I DITES "JURIDIK"

( Viti akademik 2016-2017)

VITI

DATA

ORA

SALLA

LENDA

PARE

27.02.2017

11:00 G 1+2

14:00 G 3+4

A1

Histori e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri

PARE

28.02.2017

11:00 G 5+6

14:00 G 7+8

A1

Histori e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri

PARE

02.03.2017

11:00 G 1+2

14:00 G 3+4

A1

E drejta publike

PARE

03.03.2017

11:00 G 5+6

14:00 G 7+8

A1

E drejta publike

 

 

 

 

 

DYTE

01.03.2017

11:00 G 1+2

14:00 G 3+4

501

E drejta e punës dhe e mbrojtjes sociale

DYTE

24.02.2017

11:00  Rom

14:00  Sig

501

Lendë me zgjedhje 1

TRETE

28.02.2017

11:00 G 1+2

14:00 G  3

501

 

E drejta penale (pjesa e posaçme)

TRETE

04.03.2017

11:00 G 1+2

14:00 G  3

501

E drejta evropiane

Studentet Stazhier duhet te regjistrohen per provime prane Sekretarise Mesimore te Fakultetit deri në 3 (tre) ditë përpara provimit.

Duhet te zgjedhin nje nga datat e ofruar per provimet e vitit te pare per te evituar korrombolet

 

 

Datat e Provimeve KOHA E PJESSHME "JURIDIK"

VITI

DATA

ORA

SALLA

LENDA

KATERT

27.02.2017

11:00

505

E drejta tregtare

KATERT

01.03.2017

11:00

505

E drejta nderkombetare private

Studentet duhet te regjistrohen per provime prane Sekretarise Mesimore te Fakultetit deri në 3 (tre) ditë përpara provimit

 

Datat e Provimeve MSC "E dr.kusht. dhe administrative"

Viti

DATA

ORA

SALLA

LENDA

PARE

27.02.2017

14:00

506

E drejtë fiskale

PARE

03.03.2017

14:00

506

E drejta publike e krahasuar

PARE

07.03.2017

14:00

506

E drejta kushtetuese e avancuar

DYTE

10.03.2017

14:00

505

E drejta evropiane dhe legjislacioni kombëtar

 

 

Datat e Provimeve MSC "E dr.priv dhe e biznesit"

VITI

DATA

ORA

SALLA

LENDA

PARE

27.02.2017

14:00

506

E drejtë fiskale

PARE

03.03.2017

14:00

505

E drejta e konkurencës

PARE

08.03.2017

11:00

505

E drejta e procedurës civile e avancuar

PARE

10.03.2017

11:00

505

E drejta e sigurimeve shoqërore

DYTE

02.03.2017

14:00

505

Lëndë me Zgjedhje Nr.2

 

Studentet duhet te regjistrohen per provime prane Sekretarise Mesimore te Fakultetit deri në 3 (tre) ditë përpara provimit

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).