Shtëpia

Fakulteti i Drejtësisë - Datat e riprovimeve - Prill-Maj 2017

Datat e Riprovimeve SISTEMI I STUDIMIT ME KOHE TE PLOTE "JURIDIK"

(Sezoni i riprovimeve prill-maj, viti akademik 2016-2017)

VITI   DATA ORA SALLA LENDA
I Pare   03.04.2017 16:00 501 E drejta publike
I Pare    18.04.2017 16:00 501 Histori e shtetit dhe së dr.në Shqipëri
I Dyte    04.04.2017 16:00 506 Lëndë me zgjedhje 1
I Dyte    08.04.2017 16:00 501 E drejta e punës
I Dyte    11.04.2017 16:00 501 Filozofi e së drejtës
I Trete    10.04.2017 16:00 501 E drejta penale (pjesa e posaçme)
I Trete    15.04.2017 16:00 501 Hyrje në të drejtën evropiane

 

Datat e Provimeve SISTEMI I STUDIMIT ME KOHE TE PJESSHME "JURIDIK"

(Sezoni i riprovimeve prill-maj,viti akademik 2016-2017)

VITI   DATA ORA SALLA LENDA
I pare    03.04.2017 16:00 501 E drejta publike
I pare    15.04.2017 16:00 501 Hist.e shtetit dhe e së dr.në Shqipëri
I dyte    11.04.2017 16:00 506 Filozofi e se drejtes
I trete    08.04.2017 16:00 506 E drejta e punës
I trete   07.04.2017 16:00 506 E drejta financiare
I trete    10.04.2017 16:00 506 E drejta penale (pjesa e posaçme)
I katert    12.04.2017 16:00 506 E drejta tregtare
I katert    13.04.2017 16:00 506 E drejta ndërkombtare private

 

Datat e Provimeve MSC "E drejtë kushtetuese dhe administrative"

(Sezoni i riprovimeve prill-maj, viti akademik 2016-2017)

VITI   DATA ORA SALLA LENDA
V.1 MSC   05.04.2017 16:00 506 E drejta fiskale
V.1 MSC   12.04.2017 16:00 510 E drejta e krahasuar publike
V.1 MSC   18.04.2017 16:00 508 E dr.kusht.avancuar
V.2 MSC   19.04.2017 16:00 506 E drejta kusht.evrop.legj.komb
V.2 MSC   20.04.2017 16:00 505 E drejta kushtetuese krahas

 

Datat e Provimeve MSC "E drejtë private dhe e biznesit"

(Sezoni i riprovimeve prill-maj,viti akademik 2016-2017

VITI   DATA ORA SALLA LENDA
V.1 MSC   14.04.2017 16:00 506 E drejta fiskale
V.1 MSC   10.04.2017 16:00 505 E drejta proc.civile avanc.
V.1 MSC   12.04.2017 16:00 505 E drejta nderkombetare private
V.1 MSC   20.04.2017 16:00 508 E dr.Konkurrences
V.2 MSC   13.04.2017 16:00 505 lende me zgjedhje 2
V.2 MSC   11.04.2017 16:00 508 E dr.sigurimeve shoqerore

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).