Shtëpia

FDR - Datat e diplomave të sezonit të verës (viti akademik 2016/2017)

Lënda : Caktimi i datave të diplomave të sezonit të verës në Fakultetin e Drejtësisë.

Datat e diplomave të sezonit të verës, për të gjitha sistemet e studimit dhe programet përkatëse, janë siç vijon :

Bachelor në “Drejtësi” sistemi  e studimit me kohë të plotë është me datë 

10.07.2017,  ora 11 :00

Bachelor në “Drejtësi” sistemi  e studimit me kohë të pjesshme është me datë 

10.07.2017,  ora 11 :00

Masterat Shkencor  janë me datë  12.07.2017,  ora 11:00

 

Dekani

PhD  Roland DODANI

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).