Shtëpia

Klasifikimi për proçedurën me objekt “Blerje pajisje elektronike, për projektin e Erasmus+ CBHE të projektit FINAC

Klasifikimi për proçedurën me objekt “Blerje pajisje elektronike, për projektin e Erasmus+ CBHE të projektit FINAC me financim nga EU “Menaxhimi Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli, zhvillimi i kurrikulave per ngritjen e kapaciteteve të administratës publike” (FINAC) me numër: 573534-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA-CBHE-JP, dhe No. Urdhër Prokurimi 3799. Prot dt: 30/11/2017 me fond limit 3,271,920 (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e një mijë e nëntëqind e njëzet) lekë pa TVSH. Në mbështetje të ftesës për kuotim nr. 3799/2 dt 04/12/2017 me objekt “Blerje pajisje elektronike” për projektin FINAC, dhe të urdhërit nr 3799/1 dt. 30/11/2017 për krijimin e komisioneve te vlerësimit të ofertave për projektin FINAC, rënditja nga e ofertava pjesëmarrese si me poshte:

  1. Donela shpk, NUIS: K47214046T
  2. Lulzim Ahmetaga – Person fizik, NUIS: L66402009I
  3. Technosoft shpk, NUIS : L06606005T

A. Në mbështetje të shqyrtimit të dokumentacionit nga Komisioni i vlerësimit të ofertave, operatori Technosoft shpk me NUIS : L06606005T, përmbush të gjithë kriteret ligjore e teknike te ftesës për oferte dhe shpallet fitues me oferten ekonomike Technosoft shpk, në vlerën 3,171,000 lekë pa TVSH (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e njëmijë lekë), ne vlerën 3,805,200 lekë me TVSH (tre milion e teteqind e pese mije e dyqind leke)

B. Për operatorin Donela shpk me NUIS: K47214046T ne mbështetje të shqyrtimit të dokumentacionit nga Komisioni i vlerësimit të ofertave, ka mungesë në dokumentacionin e paraqitur. Rrjedhimisht oferta ekonomike refuzohet.

Nuk ka paraqitur dokumentat e kerkuar, sipas ftesës së kuotimit  si me poshte:

1.b) Nuk është dënuar për shkelje penale,

   c) Nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Rregjistrimit.

2. Një çertifikatë të gjendjes financiare nga një ose më shumë banka për gjendje likuiditetesh në vlerë jo më të vogël se 10% të vlerës së tenderit, të lëshuar jo më vonë se 10 ditë nga dita e hapjes së ofertave.

3. Vërtetim lëshuar nga autoritetet lokale për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor.

4. Furnizime të ngjashme për një kontratë të vetme të së njëjtës natyrë, në një vlerë jo më të vogël se 40% e fondit limit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit, me ente publike ose private, të shoqëruara me vërtetim/faturë për realizimin e kontratës.

5. Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë nën përgjegjësinë e tij ligjore se mallrat objekt prokurimi që do të ofertojë nuk janë të asembluara në Shqipëri.

6. Formular i ofertës teknike.

7. Sigurimi i ofertës

8. Formular deklarimi mbi gjendjen gjygjësore.

9. Dokumentacioni ne gjuhën angleze i përkthyer dhe i noterizuar

C. Për operatorin Lulzim Ahmetaga person fizik NUIS: L66402009I, ne mbështetje të shqyrtimit të dokumentacionit nga Komisioni i vlerësimit të ofertave, ka mungesë në dokumentacionin e paraqitur. Rrjedhimisht oferta ekonomike refuzohet.

Nuk ka paraqitur dokumentat e kërkuar, sipas ftesës së kuotimit  si me poshte:

1. a) Ka plotësuar detyrimet fiskale,

    b ) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, të lëshuar nga Administrata Tatimore.

Xhiroja është vetëm për vitin 2016.

2. Vërtetim lëshuar nga autoritetet lokale për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor.

3. Furnizime të ngjashme për një kontratë të vetme të së njëjtës natyrë, në një vlerë jo më të vogël se 40% e fondit limit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit, me ente publike ose private, të shoqëruara me vërtetim/faturë për realizimin e kontratës.

4. Formulari i ofertës ekonomike dhe asaj teknike

5. Sigurimi i ofertës

6. Dokumentacioni ne gjuhën angleze i përkthyer dhe i noterizuar.

 

Sa më sipër, Komisioni i vlerësimit të ofertave shpall fitues operatorin ekonomik Technosoft shpk në vlerën 3,171,000 lekë pa TVSH.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).