Shtëpia

Miratim klasifikimi përfundimtar në objektin : “Blerje paisje kompjuterike”

Miratim klasifikimi përfundimtar në objektin :

''Blerje paisje kompjuterike ’’

 

Në mbështetje të Ligjit nr. 80, date 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimit shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Projektit: FINAC Erasmus+ CBHE të projektit me financim nga EU “Menaxhimi Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli, zhvillimi i kurrikulave per ngritjen e kapaciteteve të administratës publike” (FINAC) me numër: 573534-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA-CBHE-JP, me No. Urdhër Prokurimi 3799. Prot dt: 30/11/2017 me fond limit 3,271,920 (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e një mijë e nëntëqind e njëzet) lekë pa TVSH. Në mbështetje të ftesës për kuotim nr. 3799/2 dt 04/12/2017 me objekt “Blerje pajisje elektronike” për projektin FINAC, dhe të urdhërit nr 3799/1 dt. 30/11/2017 për krijimin e komisioneve te vlerësimit të ofertave për projektin FINAC, pas vleresimit te ofertave nga komisioni i vlerësimit dhe shpalljes se rezultatit të konkursit, në faqen zyrtare të universitetit të Shkodrës, vendosi listimin përfundimtar:

        

Nr.

Emri i Kompanisë Fituese

Data e kuotimit

Çmimi i kuotimit

 

1

Technosoft shpk, NUIS:L06606005T

 

19/12/2017

3,171,000 All pa TVSH

 

Operatori ekonomik fitues, Technosoft shpk, me adrese: Lagja Qemal Stafa, Rruga Hamz Kazazi, Godine 5 kateshe, Kati i I-re, zona kadastrale 8591, nr pasurie 2/1063 – N3

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).