Shtëpia

Njoftim i FDR, mbi mbledhjen për përzjedhjen e kandidatëve për KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË.

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik të fakultetit për përzgjedhjen e kandidatit për KPL.

Drejtuar: Personelit Akademik të Fakultetit të Drejtësisë, USH.

Bazuar në ligjin 115/2016 "PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË" neni 140, shpall thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Personelit Akademik të fakultetit për përzgjedhjen e kandidatit për KPL.

Dita e mbledhjes caktohet dita e premte, datë 10.02.2017 ora 10:00 salla 505 pranë Fakultetit të Drejtësisë,USH.

 

Atashime: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).