Shtëpia

Njoftim për lidhje kontrate - projekti FINAC

Njoftojmë lidhjen e kontrates me objekt ´´Blerje pajisje elektronike´´ me vlere 3.171.000 leke pa tvsh dhe 3.805.200 leke me tvsh, nga fondet e projektit FINAC me kontraktuesin  Technosoft shpk me NUIS L06606005T adresa Lagja Qemal Stafa, Rr.´´ Hamz Kazazi, godine 5 katëshe, kati i parë Shkodër, përfaqësuar nga administratori Levis Ahmetaga, data e lidhjes se kontrates 28.12.2017, me afat levrimi 30 dite nga lidhja e kontrates.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).