Shtëpia

Njoftim për shtyerje afati.

Bëjmë me dije se për arsye objektive  kandidatët që kalojnë fazën e parë të shqyrtimit të dosjeve   për dy vende të lira pune në Fakultetin e Gjuhëve të HuajaDepartamenti i Gjuhës angleze, programi i studimit “Bachelor në Gjuhë angleze” dhe “Master profesional në Mësuesi të Gjuhës angleze për arsimin e mesëm të ulët dhe të lartë”, për pozicionin lektor/e me kohë të plotë për lëndët “Didaktikë e gjuhës angleze”, “Histori e gjuhës angleze”, “Sintaksë e gjuhës angleze”, “Aftësi të integruara gjuhësore” do të njoftohen me e-mail nga kryetari i komisionit ad-hoc deri me datë 23.01.2018 për procedurat e mëtejshme.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).