Shtëpia

Shpallen dy kandidatët fitues të Departamentit të Edukimit fizik e sporteve

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë",

njoftohet shpallja e dy kandidatëve fitues pranë Departamentit të Edukimit fizik e sporteve.

 

Me propozim të Komisionit Ad-hoc të ngritur pranë Departamentit të Edukimit fizik e sporteve dhe me miratim të Dekanit të FSHE paraqitur me shkresen nr.2335 prot. , datë 20.11.2017, protokolluar në Rektorat me nr.3703,

shpallen fitues :

 me 50,56 pikë konkurrenti me kod "unishk_pb_25762" dhe

me 47,35 pikë konkurrenti me kod "unishk_pb_25814".

Ju bëjmë me dije se e drejta e ankimimit ka një afat prej pesë ditë pune nga momenti i shpalljes.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).