Shtëpia

Shpallet kandidati fitues i Departamentit të Infermjerisë në FSHN

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë" si dhe piken 1 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës" datë 24.11.2009 e ndryshuar,

njoftohet shpallja e kandidatit fitues pranë Departamentit të Infermjerisë në FSHN.

 

Me propozim të Komisionit Ad-hoc të ngritur pranë Departamentit të Infermjerisë, miratuar me shkresen e Dekanit të FSHN-së me nr.2118 prot. , datë 29.12.2017, protokolluar në Rektorat me nr.4109, shpallet fitues konkurrenti me kod "unishk_pb_17_ 25885"

Ju bëjmë me dije se e drejta e ankimimit ka një afat prej pesë ditë pune nga momenti i shpalljes.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).