Shtëpia

Shpallet kandidati fitues i Departamentit të Psikologjisë dhe punës sociale

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë",

njoftohet shpallja e kandidatit fitues pranë Departamentit të Psikologjisë dhe punës sociale.

 

Me propozim të Komisionit Ad-hoc të ngritur pranë Departamentit të Psikologjisë dhe punës sociale dhe me miratim të Dekanit të FSHE paraqitur me shkresen nr.2334 prot. , datë 20.11.2017, protokolluar në Rektorat me nr.3702,

shpallet fitues konkurrenti me kod "unishk_pb_25765".

Ju bëjmë me dije se e drejta e ankimimit ka një afat prej pesë ditë pune nga momenti i shpalljes.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).