Shtëpia

Shpallet kandidati fitues i Departamentit të Romanistikës në FGJH

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë" si dhe piken 1 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës " datë 24.11.2009 e ndryshuar,

njoftohet shpallja e kandidatit fitues pranë Departamentit të Romanistikës në FGJH.

 

Me propozim të Komisionit Ad-hoc të ngritur pranë Departamentit të Romanistikës, miratuar me shkresen e Dekanit të FGJH-së me nr.99 prot. , datë 06.02.2018, protokolluar në Rektorat me nr.452, datë 06.02.2018, shpallet fitues konkurrenti me kod "unishk_pb_17_25899".

 

Ju bëjmë me dije se e drejta e ankimimit ka një afat prej pesë ditë pune nga momenti i shpalljes.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).