Shtëpia

Shpallet kandidati fitues për specialist në Njësinë e Auditit të brendshëm në USH

 

Bazuar në piken 1 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës" datë 24.11.2009 e ndryshuar

njoftohet shpallja e kandidatit fitues në nivelin specialist pranë Njësisë së Auditit të brendshëm në Universitetin e Shkodrës.

 

Me propozim të Komisionit Ad-hoc të ngritur me Vendim të Rektorit nr.359, datë 19.12.2017, protokolluar me nr.4018,

shpallet fitues konkurrenti me kod SID 25877.

 

Ju bëjmë me dije se e drejta e ankimimit ka një afat prej pesë ditë pune nga momenti i shpalljes.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).