Shtëpia

Shpallet miratimi perfundimtar i konkurrentit te dyte fitues te Departamentit te Turizmit pranw Fakultetit Ekonomik

 

Bazuar ne piken 4 te nenit 17 te "Rregullores per zenien dhe ruajtjen e vendit te punes " date 24.11.2009 e ndryshuar,

njoftohet pedagogu Arian Gjura se pas mbarimit te periudhes se ankimimit eshte bere miratimi perfundimtar i propozimit te Komisionit Ad-hoc per shpalljen e fituesit te dyte si lektor me kohe te plote prane Departamentit te Turizmit ne Fakultetin Ekonomik.

Pedagogu i lartpermendur duhet te paraqitet deri me 30.12.2017 prane Departamentit te Turizmit pwr te nenshkruar akt-marreveshjen dhe per te marre ngarkesen vjetore konform pikes 18 te Udhezimit nr.20 te MASR "Per veprimtarine e personelit akademik ne institucionet publike te arsimit te larte" 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).