Shtëpia

Studentë

Profili i studentit:       Hyr   

  • Informacion për të gjithë studentët e vitit të parë, të dytë dhe të tretë.
Të gjithë studentët e vitit të parë, të dytë dhe të tretë, duhet të paracaktojnë lëndët me zgjedhje në profilin e tyre.
Përcaktimi i lëndëve me zgjedhje është i detyrueshëm dhe duhet të bëhet para fillimit të sezonit të provimeve
(për ndihmë ndiqni manualin bashkangjitur kësaj faqe http://unishk.edu.al/sites/default/files/Manual%20lende%20me%20zgjedhje.pdf).
  • Studentët, që zgjedhin të studiojnë në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi", pasi kanë mbaruar  proçedurat e regjistrimit përfundimtar në AKP, duhet të regjistrohen para dates 20.10.2016 në sistemin online të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", në adresën:
Studentët që regjistrohen online duhet të vendosin një adresë email-i funksional. Në fund të regjistrimit online, do të printohet deklarata e regjistrimit që gjeneron sistemi, e cila duhet  të dorëzohet pranë sekretarive përkatëse, bashkë me dokumentat e tjera te nevojshme per regjistrim.
Sekretaria përkatëse  nuk do vazhdojë më tej regjistrimin pa këtë Deklaratë.
  • Studentët e Universitetit “Luigj Gurakuqi” mund të hyjnë tek profili i tyre web duke klikuar tek adresa :
Në rastin kur studenti ka humbur apo harruar kredencialet e siguruara gjate regjistrimit fillestar online, atëherë duhet të ndiqen udhëzimet e parashtruara tek adresa :
  • Studentët e regjistruar, mund të informohen për datat e provimeve në adresën:
  • Mund të informohen mbi rezultatet e provimeve duke klikuar në adresën:
  • Manual mbi plotësimin e kërkesës së diplomës nga STUDENTI (WEB) :
  • Çdo informacion i mësipër gjendet i shpjeguar në mënyrë më të detajuar në manualin e bashkangjitur më poshtë.