Shtëpia

Tarifat e shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve(Bachelor) dhe ciklit të dytë(Master Profesional dhe shkencor). Viti akademik 2017-2018.

Bashkangjitur gjeni vendimin për miratimin e tarifave të shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve(Bachelor) dhe ciklit të dytë(Master Profesional dhe shkencor). Viti akademik 2017-2018.

Bashkangjitur: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).