Shtëpia

Urdher i Rektorit - Për krijimin e komisionit "Ad-Hoc" për sigurimin e brendshëm të cilësisë