Shtëpia

Vendim i Rektoratit Nr.80 , datë 26.02.2018. Mbi caktimin e një date shtesë provimi, për studentët e ciklit të dytë të studimeve, Master Profesional.

Bashkangjitur, gjeni Vendimin e Rektoratit,  Nr.80 , datë 26.02.2018. Mbi caktimin e një date shtesë provimi, për studentët e ciklit të dytë të studimeve, Master Profesional.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).