Shtëpia

Njoftime

28
Tet

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Departameti i Gjermanistikës               

Shkodër, më  28.10.2016

N J O F T I M

28
Tet

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Fakulteti i  Gjuhëve të Huaja

Departamenti i  Romanistikës

28
Tet

                                                          UDHËZIM
                                                 Nr.25, date 27.10.2016

26
Tet

The Programme was established in 2003, after the assassination of Serbia´s first democratically elected Prime Minister Zoran Djindjic.

24
Tet

LISTA PARAPRAKE E FITUESVE NE MASTER PROFESIONAL ADMINISTRIM-BIZNES

24
Tet

Lista e  kandidatëve fitues MSC E drejte private dhe e biznesit:

22
Tet

Komisioni i ngritur për përzgjedhjen e kandidatëve për zënien e vendeve të lira në Departamentin e Gjermanistikës pas përfundimit të fazës së parë (shqyrtim dokumentacioni) njofton:

Faqet