Shtëpia

Aplikim online për Pedagogë të Brendshëm në FSHN, Fizioterapi, USH, semestri i pare, 2017-2018

Ju lutem plotesoni formularin :

test1

test

Udhëzim: “Për procedurat e regjistrimit në Raundin e Tretë”

Bazuar në Udhëzimin nr.23.datë 16.10.2017 të Ministrit të Arsimit Sportit dhe Rinisë udhëzoj Fakultetet dhe sekretaritë mësimore për procedurat që do të zbatojnë në Raundin e tretë të regjistrimeve.

Raundi tretë

1.Regjistrimi

Procesi i regjistrimeve në raundin e tretë zgjat nga data 16 tetor deri me 26 tetor 2017.

Nga data 16 tetor deri me datën 26 tetor vijojnë regjistrimet e kandidatëve që kanë aplikuar në raundin e parë dhe në raundin e dytë. Regjistrimet bëhen nëpërmjet portalit u-albania.

Faqet