Shtëpia

Kancelari

Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi" 
Tel/Fax :+355 (2224) 2235  e-mail : akolnikaj@unishk.edu.al  

KANCELARI: Av. Artan KOLNIKAJ

      Funksionet e Kancelarit
 
Kancelari i Institucionit publik të Arsimit të Lartë është autoritet në përbërje të Rektoratit të Institucionit publik të Arsimit të Lartë. Në përmbushje të funksionit të tij si përfaqësues i autoritetit shtetëror në Institucion, ai kryen detyrat e mëposhtme:

a)   drejton veprimtarinë e administratës së Institucionit;
b)   realizon administrimin financiar të Institucionit ; 
c)   drejton planifikimin dhe realizimin e investimeve të Institucionit; 
d)   mbikqyr të gjitha procedurat e marrjes në punë; 
e)   drejton procedurat e marrjes në punë dhe të vlerësimit të performancës së punonjësve administrativë të Institucionit;
f)   me autorizim të rektorit, përfaqëson ose bashkëpërfaqëson Institucionin në të gjitha proceset gjyqësore apo zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me palët e treta, persona fizikë ose juridikë;
g)   kryeson sekretariatin teknik që mbështet veprimtarinë e Këshillit të Administrimit të Institucionit;
h)   mbikqyr zbatimin e ligjshmërisë në veprimtarinë e Institucionit.