Shtëpia

Senati

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës i USH-së, që përcakton politikat e zhvillimit të institucionit, programon, bashkërendon, drejton dhe kontrollon veprimtaritë e mësimdhënies e të kërkimit shkencor dhe vlerëson efikasitetin e tyre.    Senati i USH përbëhet nga 21 anëtarë si më poshtë : 

 

1. Prof.dr. Adem BEKTESHI Kryetar
2. Prof.as.dr. Mirjam  DIBRA Sekretare

3.

Prof.dr.

Artan

HAXHI

Anëtar

4.

Prof.dr.

Enver HOXHAJ

Anëtar

5. Prof.dr. Suzana (Kuçi) GOLEMI Anëtare
6. Prof.dr. Gëzim DIBRA Anëtar

7.

Prof.as.dr.

Fatmir VADOHEJ

Anëtar

8.

Prof.as.dr.

Ikbale (Kalaja) BUSHATI

Anëtare

9.

Prof. as.dr.

Alma (Dibra) HAFIZI

Anëtare

10. Prof.as.dr. Edlira BUSHATI Anëtare
11. Prof.as.dr. Brilanda (Bajrami) BUSHATI Anëtare
12. Prof. dr. Anila (Xhemollari) NEZIRI Anëtare

13.

Prof.as.dr.

Entelë

GAVOÇI

Anëtare

14.

Prof.as.dr.

Arben PRENDI

Anëtar

15. Prof.as.dr. Valbona KARAKAÇI Anëtare

16.

Prof.as.dr.

Nevila DIBRA

Anëtare

17.

Ph.D.

Mario ÇURÇIJA

Anëtar

18. Dr. Senada REÇI Anëtare

19.

Dr.

Gaspër

KOKAJ

Anëtar

20.

 student

Juird 

RRAGAMI

Anëtar

21.

 studente

Ambra

KOKAJ

Anëtare

 
Senati akademik i USH organizohet në komisione të përhershme :
a. Komisioni i punës mësimore dhe kurrikulave 
b. Komisioni i kualifikimit pasuniversitar dhe kërkimit shkencor 
c. Komisioni i statutit, rregulloreve dhe disiplinës 
d. Komisioni i ekonomisë dhe burimeve njerëzore 
e. Komisioni i marrëdhënieve me jashtë 
f. Komisioni i botimeve