Shtëpia

Procedurat për regjistrim të studenteve në ciklin e parë të studimeve dhe transferimin e tyre, viti akademik 2013-2014.

1 Udhëzim Nr. 39, datë 14/08/2013 "Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë si dhe për transferimin e studimeve për vitin akademik 2013-2014" 2 Udhëzim Nr. 47, datë 29/08/2013 "Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimin në distancë, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2013-2014" 3 Procedurat e pranimit dhe të regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët Shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në Ciklin e Parë të Studimeve me Kohë të Plotë, dhe në Programet e Integruara të Studimeve të Ciklit të Dytë, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për Vitin Akademik 2013-2014. Kliko tek linku http://unishk.edu.al/mat.php?idr=27&idm=1195&lang=1

Shqip