Shtëpia

Departamenti i Informatikës

Për të konsultuar materiale të lëndëve të ndryshme, që ofrohen në kursin e Informatikës, nga pedagogët dhe studentë, është realizuar faqja e internetit :

www.bitbit.al