Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka gjashtë degë : Degën Ciklël i Ulët, Ciklël Parashkollor, Psikologji, Punë sociale, Edukim fizik e sporte dhe Pikturë e grafikë. Pas mbarimit të studimeve në këtë fakultet, lëshohen këto diploma universitare :                     

  I.  Cikli i parë i studimeve

  • "Mësues për Ciklin e Ulët",
  • "Mësues për Ciklin Parashkollor" ,
  • "Bachelor në Psikologji",
  • "Bachelor në Punë sociale",
  • "Bachelor në Edukim fizik e sporte",
  • "Bachelor në Pikturë e grafikë".

 II.  Cikli i dytë i studimeve

1.   Master Profesional në Mësuesi në këto drejtime :

•    Gjuhë shqipe e Letërsi

•    Biologji - Kimi

•    Matematikë - Fizikë

•    Matematikë – Informatikë

•    Histori – Gjeografi

•    Edukim Fizik e Sporte

•    Gjuhë Angleze

•    Gjuhë Gjermane

•    Gjuhë Italiane

•    Gjuhë Frënge
                                                                                                

•    Matematikë me profil minor në "Informatikë"                                                  

•    Informatikë me profil minor në "Matematikë"                                                  

•    Histori - Gjeografi me profil minor në "Edukim qytetar"                                    

•    Matematikë - Fizikë me profil minor në "Informatikë"                                                 

2.   Master i Shkencave në psikologji me këto drejtime :

.  Psikologji  Ligjore                                                                                            

.  Psikologji  Organizative                                                                                      

.  Psikologji  Klinike                                                                                                   

3.   Master shkencor në Mësuesi me këto drejtime :                                        

.  Biologji - Kimi me profil minor në "Karriera dhe Aftësimi për jetën"                      

.  Fizikë me profil minor në "Informatikë"                                                              

.  Gjuhë Shqipe me profil minor në "Arte" Fakulteti ka tre  departamente : të Psikologjisë e Punës Sociale, të Mësuesisë dhe atë të Edukimit Fizik e Sporteve.                                  

Në fakultet japin mësim 29 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 3 profesorë të asociuar, 1 docent, 6 lektorë të parë, 13 doktorantë, 2 pedagogë pa gradë shkencore, 2 pedagogë me master të nivelit të dytë dhe 2 lektorë.                                               

183 pedagogë të jashtëm prej të cilëve 4 profesorë, 4 profesorë të asociuar, 1 docent me dr., 4 doktorë shkencash, 20 doktorantë, 20 pedagogë me MND, DND ose DIND,

4 lektorë në proces master, 25 lektorë dhe 101 mentorë-udhëheqës praktikash pedagogjike.                                                                                                                                                                                 

Dekan : Prof. i Asociuar Gëzim DIBRA                        

e-mail : gdibra@unishk.edu.al   tel.521–01                                                                                                                                                                                               

Sekretare e Dekanit : Aurela  (Osmani) VASIJA,  

email :  avasija@unishk.edu.al     tel. 521 – 01 

Sekretare mësimore : Endrita   DIZDARI,  

email :  dizdari_eni@yahoo.it      tel: 521 - 01 

Faqja e departamentit te Ciklit të Ulët per E-Learning