Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka pesë degë: Degën Arsim Fillor, Arsim Parashkollor, Psikologji, Punë sociale, Edukim fizik e sporte. Pas mbarimit të studimeve në këtë fakultet, lëshohen këto diploma universitare:                     

  I.  Cikli i parë i studimeve

 • "Mësues për Arsimin Fillor",
 • "Mësues për Arsimin Parashkollor" ,
 • "Bachelor në Psikologji",
 • "Bachelor në Punë sociale",
 • "Bachelor në Edukim fizik e sporte",
 • "Bachelor në Pedagogji Muzikore",
 • "Bachelor në Pikturë - Grafikë"

 II.  Cikli i dytë i studimeve

1.  Master Profesional në Mësuesi në këto drejtime:

 • Gjuhë shqipe e Letërsi
 • Biologji – Kimi
 • Matematikë – Fizikë
 • Matematikë – Informatikë
 • Histori – Gjeografi
 • Edukim Fizik e Sporte
 • Gjuhë Angleze
 • Gjuhë Gjermane
 • Gjuhë Italiane
 • Gjuhë Frënge
 • Matematikë me profil minor në “Informatikë"
 • Informatikë me profil minor në "Matematikë"
 • Histori - Gjeografi me profil minor në "Edukim qytetar" 
 • Matematikë - Fizikë me profil minor në "Informatikë"                                           

2.  Master i Shkencave në psikologji me këto drejtime:

 • Psikologji  Ligjore  
 • Psikologji  Organizative                                                                                     
 • Psikologji  Klinike  

3.   Master shkencor në Mësuesi me këto drejtime:

 • Biologji - Kimi me profil minor në "Karriera dhe Aftësimi për jetën"
 • Mësuesi për Arsimin Fillor klasa I-VI
 • Gjuhë Shqipe me profil minor në "Arte" 

 

Fakulteti ka katër departamente: të Psikologjisë e Punës Sociale, të Mësuesisë, të Edukimit Fizik e Sporteve dhe atë të Arteve. 

Në fakultet japin mësim 41 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 4 profesorë të asociuar, 2 docentë, 11 lektorë të parë, 13 doktorantë, 1 pedagog pa gradë shkencore, 2 pedagogë me master të nivelit të dytë dhe 8 lektorë. 

62 pedagogë të jashtëm prej të cilëve 4 profesorë, 3 profesorë të asociuar, 3 doktorë shkencash, 22 doktorantë, 19 pedagogë me MND, DND ose DIND, 4 lektorë në proces master, 27 lektorë.      

 

Dekan : Prof. i Asociuar Gëzim DIBRA  

e-mail : gdibra@unishk.edu.al   tel. 022 800 656       

Zv. Dekan:  Dr. Brilanda  LUMANAJ

e-mail: blumanaj@unishk.edu.al                                                                                                                                                                             

Sekretare e Dekanit : Aurela  (Osmani) VASIJA,  
email :  avasija@unishk.edu.al     tel. 022 800 656

Sekretare mësimore : Kozeta BUSHATI,  
email :  kbushati@unishk.edu.al      tel:  022 800 656 

 

Orari Fakulteti të Shkencave të Edukimit - Sistemi i dites 2014-2015

Faqja e departamentit te Ciklit të Ulët per E-Learning