Shtëpia

Departamenti i Turizmit

 Prof.as.dr. Brilanda (Bajrami) BUSHATI : përgjegjëse e departamentit.
e-mail : bbushati@unishk.edu.al

1 Prof.as.dr.    Brilanda        (Bajrami) BUSHATI  Përgj.departamenti bbushati@unishk.edu.al  
2 Prof.dr.                    Arjeta (Dibra) TROSHANI Anëtare atroshani@unishk.edu.al  
3 Prof.as.dr. Miriam DIBRA   Anëtare mdibra@unishk.edu.al  
4 Lektore e parë Alkida HASAJ (Krymbi) Anëtare ahasaj@unishk.edu.al  
5 Lektore e parë Romina DHORA (Bushati) Anëtare rdhora@unishk.edu.al  
6 Lektor i parë Rudin BEKA                         Anëtar rbeka@unishk.edu.al  
7 Lektore e parë Mersida (Bala) MOKÇI Anëtare mbala@unishk.edu.al  
8 Docente Adriana GALVANI Pedagoge e ftuar    
9 Doktorante + Ma. Arjeta ANAMALI Anëtare e jashtme    
10 Doktorante + Ma. Erkanda KOTRRI Anëtare e jashtme    
11 Lektor me DND Arian GJURA Anëtar i jashtëm    
12 Lektore me MND Elida BOSHNJAKU Anëtare e jashtme    
13 Lektore me MND  Gloria HARUSHA Anëtare e jashtme    
14 Lektor me MND Renato LUMÇI Anëtar i jashtëm    
15 Lektore me MND Silvana (Pica) BUSHI Anëtare e jashtme    
16 Lektore me DND Suida (Anamali) KAZAZI Anëtare e jashtme    
17 Lektor me MSH Sead BARAKU Anëtar i jashtëm    
18 Lektore Lauresha GJYREZI Anëtare e jashtme    
19 Lektor Fatmir JUKA Anëtar i jashtëm    


 
Adresa e-mail : 
Drita  KRUJA
dkruja@unishk.edu.al

Arjeta TROSHANI
atroshani@unishk.edu.al

Brilanda BUSHATI
bbushati@unishk.edu.al

Mirjam DIBRA
mdibra@unishk.edu.al

Alkida HASAJ
ahasaj@unishk.edu.al

Rudin BEKA
rbeka@unishk.edu.al

Romina DHORA
rdhora@unishk.edu.al