Fakulteti i Drejtesise

Fakulteti i Drejtësisë ka në përbërjen e tij vetëm një degë : Juridik.

Në përfundim të viteve të studimit, lëshohen diplomat universitare :

1.      "Bachelor në - Juridik". 

Cikli i dytë i studimeve (Master i shkencave)  

1.      E drejta private e Biznesit. 

2.      E drejta Kushtetuese dhe Administrative.  

 

Orari Fakulteti i Drejtesise - Sistemi i dites 2015-2016

Orari Fakulteti i Drejtesise - Sistemi me kohë të pjesshme 2013-2014

 

Viti i 3-te dita ka 14 jave mesim.
Viti i 2-te MSC ka 10 jave mesim.
Vitet e tjera kane nga 15 jave mesim.
 

Fakulteti ka tre departamente, Departamentin e të drejtës publike e penale, Departamentin e të drejtës civile dhe Departamentin e të drejtës ndërkombëtare dhe evropiane.  

Në fakultet japin mësim 15 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 4 Profesorë të Asociuar, 7 lektorë të parë me gradë shkencore doktor, 2 doktorantë dhe 2 lektorë me MND.

 

27 pedagogë të jashtëm prej të cilëve 4 profesorë, 4 profesore të asociuara, 2 lektorë të parë, 3 doktorantë, 14 lektorë me master shkencorë. 

 

 

 

Dekan : Dr.Gaspër KOKAJ
e-mail : gkokaj@icc-al.org 
gkokaj@unishk.edu.al
tel.: 22800658

Sekretare e Dekanit :  Alba THAÇI ; tel.:  22800658
Sekretare mësimore : Vjollca  (Mlloja) IVZIKU; 
e-mail : vivziku@unishk.edu.al                 tel: 22800658 
 
Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning