Shtëpia

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka në përbërjen e tij katër degë : Anglistikë, Gjermanistikë, Italianistikë dhe Frëngjisht. Pas mbarimit të studimeve në këtë fakultet, lëshohen këto diploma universitare: 

 

  • "Bachelor  në  Gjuhë Angleze"
  • "Bachelor  në  Gjuhë Italiane"
  • "Bachelor  në  Gjuhë Frënge"
  • "Bachelor  në  Gjuhë Gjermane"
     Aktualisht ka tre departamente :  Anglistikës, Gjermanistikës dhe Romanistikës.

Në këtë fakultet japin mësim 24 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 1 profesor doktor, 6 profesore të asociuara, 8 lektorë të parë, 2 doktorante, 7 pedagogë me master të nivelit të dytë.

57 pedagogë të jashtëm, prej të cilëve 1 profesor emeritus, 1 profesor i asociuar, 2 lektore të para, 4 doktorante, 25 pedagoge me master të nivelit të dytë, 4 lektore në proces master, 20 lektorë dhe/ose asistentë pedagogë..  

 

Dekan : Prof.as.dr. Alma  (Dibra) HAFIZI

email :  ahafizi@unishk.edu.al,   tel.: 22800653

zv.Dekan :  Dr.Lindita KAZAZI

e-mail : lindita.kazazi@unishk.edu.al       

Sekretare e Dekanit : Fatjona (Milla) TROSHANI,  

email :  fmilla@unishk.edu.al    tel. 22800653Sekretare mësimore : Lindita  (Maçaj) FRASHNI, 

email :  lmacej@unishk.edu.al    tel: 22800653 

Faqja e fakultetit të Gjuhëve të Huaja për E-Learning