Shtëpia

Departamenti i Gjermanistikës

Prof.as.dr. Edlira BUSHATI : përgjegjëse e departamentit 
 e-mail : ebushati@unishk.edu.al 
edlirabushati@yahoo.com 

1 Profesore e asociuar Edlira BUSHATI Përgj.departamenti
2 Lektore me Ma. Erza CERMJANI Anëtare
3 Lektore Valjeta GJYLBEGAJ Anëtare
4 Lektore me Ma. Klaudia DARRAGJATI Anëtare
5 Lektore me Ma. Ilda (Selmani) HOXHA Anëtare
6 Lektore Irini PIRANI Anëtare


Adresa e-maili : Edlira BUSHATI
ebushati@unishk.edu.al

Ilda SELMANI
iselmani@unishk.edu.al  

Tutorial per Word 2007