Shtëpia

Informacione për studentët që do regjistrohen në USH për këtë vit akademik

28
Tet

UDHËZIM
                                                 Nr.25, date 27.10.2016
                                                           

10
Tet

Regjistrimi i kandidatëve fitues në raundin e dytë nga ana e sekretarisë do të kryhet në datat 13-16 Tetor.

30
Gsh

Bashkëngjitur gjeni rezultatet përfundimtare të konkursit të pranimit (Cirkuid + kërcim së gjati nga vendi) për Fakultetin e Shkencave të Edukimit.

15
Gsh

Në mbështetje të Ligjit nr.80, dt.22.07.2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor ne institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", udhëzimit të MAS nr.13, date 22.07.2016 "...

29
Kor

Dekanati i FSHE në mbledhjen e tij të datës 28.07.2016 , pasi diskutoi mbi problemin e tarifes së konkurseve në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor), sistemi me kohë të plotë”, viti...

Faqet