Zv. Rektori

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" 

Funksionet e zv/Rektorit
Zv. Rektori ka këto detyra dhe kompetenca :

  1. Harton planin kalendarik të procesit mësimor
  2. Ndjek punën mësimore, punën shkencore në USH dhe ngarkesën e personelit mësimor-shkencor të tij.
  3. Ndjek hartimin e zbatimin e planeve e programeve mësimore në fakultete për të gjitha ciklet e studimit.
  4. Organizon e ndjek punën e kualifikimit e të specalizimit pasuniversitar, të shkollave e të kurseve pasuniversitare dhe procesin e doktoraturave.
  5. Drejton e kontrollon punën për pranimin e studentëve të rinj në USH.
  6. Ka në varësi dhe kontrollon veprimtarinë e Degës Mësimore – Shkencore.
  7. Organizon vlerësimin e cilësisë në USH, në fakultete dhe në departamente, etj.